MBA कार्यक्रमको पूर्ण शुल्कीय तर्फको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरूको योग्यता सूचि (Merit List) प्रकाशित गरिएको सूचना