MICIS र MHCM कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारको योग्यताक्रम सूचि (Merit List) प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना