MCIS र MHCM कार्यक्रमको पूर्ण शुल्कीय प्रवेश परीक्षाको Merit List प्रकाशित सम्बन्धी सूचना