MCIS र MHCM कार्यक्रमको पूर्ण शुल्कीय प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम सूची (Merit List) गरिएको सूचना !!!