MCIS र MHCM कार्यक्रमको छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको Merit List प्रकाशित सम्बन्धी सूचना