MBA, MHCM र MCIS कार्यक्रमको छात्रवृत्तिको परीक्षासम्बन्धी जरूरी सूचना