MBA/MCIS/MHCM कार्यक्रमहरूको छात्रवृत्ति परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरूको Award List III एवम् College Allocated List प्रकाशित गरिएको सूचना