MBA कार्यक्रमको छात्रवृत्तिमा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको Pass List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना !!!