Result: Master of Philoshopy (Mphil) तथा Master तहको छात्रवृतिको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।