Master in Population, Gender and Population (MPGD) तहमा छात्रवृत्तिमा रिक्त रहेको कोटामा भर्ना हुने सम्बन्धी सूचना !