Master in Population, Gender and Development (MPGD) तहमा छात्रवृतिमा रिक्त रहेको कोटामा भर्ना हुने सम्बन्धी सूचना !