परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको BCA र BCIS को परीक्षाफल प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले देहायमा उल्लेखित विषयको विभिन्न सेमेष्टरको परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ । परीक्षाफल हेर्न सम्बन्धित विषयमा click गर्नुहोस् ।

BCA_1st

BCA_2nd

BCA_3rd

BCA_4th

BCA_5th

BCA_6th

BCA_Business Communication_Old Batch

BCIS_1st

BCIS_2nd

BCIS_3rd

BCIS_4th

BCIS_5th

BCIS_6th