BBA-BI कार्यक्रमको बाँकी सिटमा भर्नासम्बन्धी सूचना