BBA & BBA-BI Program को प्रवेश परीक्षामा सफल उम्मेदवारको नतिजा प्रकाशित गरिएको तथा Spot Admission सम्बन्धी सूचना