BBA तथा BBA-BI कार्यक्रमको अभिमुखीकरणसम्बन्धी सूचना