Bachelor of Arts Bachelor of Laws (B.A.LL.B.) छात्रवृत्तिमा फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।