Bachelor Level, Fall Semester 2019 को सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना