B. Optometry कार्यक्रमको Spot Admission सम्बन्धी सूचना