B. Optometry कार्यक्रमको दोस्रो चरणको Spot Admission बारेको सूचना