B.A.LL.B. कार्यक्रममा भर्नाका लागि Eligibility Criteria संशोधनसम्बन्धी सूचना

सूचना

मिति २०७९ कार्तिक २५ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका तथा विश्वविद्यालयको वेबसाईट मार्फत आह्वान गरिएको पोखरा विश्वविद्यालयको ५ बर्षे Bachelor of Arts Bachelor of Laws (B.A.LL.B.) कार्यक्रममा Fee Pay तथा Scholarship मा भर्नाकालागि Eligibility Criteria तपसिल बमोजिम संसोधन भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

Minimum Eligibility Criteria of Admission in B.A.LL.B. Program

School Level Certificate Education (SLCE) / (10+2) level passed from the National Examinations Board with a minimum C+ Grade in aggregate (CGPA 2.4 in a 4.0-grade point system) or any other equivalent degree in any subject from a recognized board with a minimum 50 per cent marks.

मितिः २०७९ मंसिर १ गते ।