B.A.LL.B. कार्यक्रमको प्रवेशपत्रसम्बन्धी सूचना ।

B.A.LL.B. कार्यक्रमको प्रवेशपत्रसम्बन्धी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालयको B.A.LL.B. कार्यक्रममा अध्ययनका लागि दरखास्त दिनुहुने विद्यार्थीहरूले आफ्नो दरखास्तको अवस्थाबारे जानकारी लिन र प्रवेशपत्र प्रिन्ट गर्न विश्वविद्यालयको वेभसाइट https://pu.edu.np/ को Top Menu को Apply Online अन्तर्गत रहेको Verify Entrance Card मा Click गर्नुहुन अनुरोध छ ।