दीक्षान्त ह्याट् सप्लाई गर्ने बारेको बोलपत्र आव्हान