पोवि सेवा आयोगको प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापकको अन्तरवार्तासम्बन्धी सूचना

 

interview 1Interview3

 

 

Interview2