२०२२ स्नातकको रजिष्ट्रेशन फाइल बुझाउने सम्बन्धी सूचना !!!