स्वास्थ्य विज्ञान सङ्कायः कक्षा सञ्चालन हुनेसम्बन्धी सूचना