स्वास्थ्य विज्ञान सङ्काय–विज्ञ, विशेषज्ञ तथा परामर्श सेवा आपूर्तिका लागि सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना