स्वास्थ्य विज्ञान सङ्कायः स्नातकतहको कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सूचना ।