स्वास्थ्य विज्ञान संकाय–बैज्ञानिक उपकरण सप्लाई गर्ने बारेको बोलपत्र आव्हान