स्वास्थ्य विज्ञान संकायको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना