स्वास्थ्य विज्ञान संकायः बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना