स्नातकोत्तरतह September Intake-2020 को प्रवेश परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना !!!