स्नातकोत्तरतह (MBA, MCIS, MHCM) छात्रवृत्ति परीक्षामा उत्र्तीण हुने उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम (Merit List) सूचि प्रकाशित गरिएको सूचना