स्नातकतह छात्रवृत्ति परीक्षामा समाबेश हुने उम्मेदवारहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना !!!