स्नातकतहमा विद्यार्थी भर्नाका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी सूचना