स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाईड साइन्सेजः केमिकल, रियजेन्ट तथा औषधीजन्य सामाग्री खरिदसम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना