स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाईड साइन्सेजः नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना