स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाइड साइन्सेजः प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना