स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाइड साइन्सेजः स्नातकतह प्रवेश परीक्षा २०७६ नतिजाको अन्तिम नामावली प्रकाशनसम्बन्धी सूचना