स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाइड साइन्सेसः बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना