स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाइड साइन्सेजः प्रवेश परीक्षाको तालिका परिमार्जन गरिएको बारेको सूचना