स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाइड साइन्सेजः विभिन्न कार्यक्रममा रिक्त हुन गएका सिटमा भर्नासम्बन्धी सूचना