स्कूल अफ बिजनेशः MBA प्रवेश परीक्षाको अन्तरवार्तासम्बन्धी सूचना