स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल इन्जिनियरिङः B.A.LL.B. मा भर्नासम्बन्धी सूचना