स्कूल अफ ईञ्जिनियरिङ्ग: Virtual Class Room/Online मार्फत पठन-पाठन हुने सम्बन्धी सूचना