स्कूल अफ ईञ्जिनियरिङ्गको भर्नासम्बन्धी तेस्रो सूचना