स्कूल अफ ईञ्जिनियरिङ्गः MSc SE/MSc PHDE/MSc HE/MSc Bioinformatics/MSc Construction Management कार्यक्रमहरूको भर्ना सम्बन्धी सूचना !!!