स्कूल अफ ईञ्जिनियरिङ्गः MSc Public Health and Disaster Engineering (PHDE)/MSc Hydropower Engineering (HE)/MSc Construction Management (CM) कार्यक्रमहरूको दोस्रो भर्नासम्बन्धी सूचना !!!