स्कूल अफ ईञ्जिनियरिङ्गः प्रवेश परीक्षाको समयावधि थप गरिएको सूचना