स्कूल अफ ईञ्जिनियरिङः मौजुदा सूचि (Standing List) मा दर्ता गर्नेसम्बन्धी सूचना