स्कूल अफ इन्जिनियरिङः स्नातकतह Paying Program-2080 को Admit Card Print गर्ने सम्बन्धी सूचना